Örum Oy Ab -konsernin tietosuojakäytäntö

Päivitetty 31.10.2023

Lue myös evästekäytäntömme.

Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Asiakassuhde katsotaan muodostuneeksi, jos henkilö asioi Örum Oy Ab kanssa, pyytää tarjouksen, tekee tilauksen, ajanvarauksen, ilmoittautuu koulutukseen tai pyytää yhteydenottoa.

Örum Oy Ab nettisivustojen kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi.

Tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut Örum Oy Ab oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus ja/tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään. Asiakkailta saadaan tietoja mm. Eri kanavien kautta tehdyn asioinnin yhteydessä, asiakkaan nettisivuilta lähettämien lomakkeiden kautta sekä puhelimitse ja sähköpostilla. Nettisivujen kävijöistä kerätään tietoja evästeiden avulla.

Mitä tietoja asiakkaista käsitellään?

Keräämme asiakkaista asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset tiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilötunnusta emme käsittele yksityishenkilöistä. Asioinnista ja ajoneuvojen teknisistä tiedoista kertyy tapahtumahistoriaa joka on yhdistettävissä yksityishenkilöön. Näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti Örum Oy Ab konsernin toimintaohjeiden mukaisesti.

Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun se on tarpeellista tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä viimeistään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei lainsäädännössä edellytetä pitempää säilytysaikaa. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan viimeisimmästä asiointikerrasta on kulunut 7 vuotta.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei laki tai viranomainen toisin määrää.

Tietojen luovuttaminen EU-tai ETA -alueen ulkopuolelle

Käsittelemme asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleellisia tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi käsitellä tietoja tai niihin voi olla pääsy myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisista maista.
Huolehdimme näissä tapauksissa tietosuojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Örum Oy Ab Konserni sekä alihankkijat käsittelevät kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti. Alihankkijoiden tietojen käsittely perustuu kirjallisiin sopimuksiin, jotka voidaan purkaa, jos alihankkija rikkoo luottamuksellisuutta. Örum Oy Ab vastaa alihankkijoidensa tietojen käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

Asiakkuuden perustaminen

Asiakkuuden avaamisen yhteydessä annetaan Örumille oikeus tallettaa henkilön ja yrityksen yhteystiedot, jotta liiketoiminta ja yhteistyö mahdollistuu.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
  • Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi.
  • Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
  • Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuojakäytäntöäkoskevissa asioissa

Örum Oy Ab
Läntinen teollisuuskatu 2 (PL 14)
02920 Espoo
sähköposti tietosuoja@orum.fi